KRÄF­TAN Max­ad pas­sion

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Om­tum­lan­de, in­ten­sivt och kär­leks­fullt, i år blir som­ma­ren en pas­sions­re­sa som tar dig till nya höj­der. Om du har en part­ner är al­la re­sor ni gör till­sam­mans tändväts­ka för er re­la­tion. Le­tar du ef­ter kär­le­ken fun­ge­rar var­je fest, till­ställ­ning och ak­ti­vi­tet som mö­tes­plats. Det blir en spän­nan­de som­mar på al­la sätt, men käns­lor­na står he­la ti­den i cent­rum. Trä­ning och själv­ut­veck­ling går le­kan­de lätt ef­tersom du kän­ner att det finns skäl för dig att ut­veck­las nu när li­vet sprud­lar. Du är väl­digt lätträ­nad, och mest ger om­väx­lan­de kropps­ar­be­te. Re­no­ve­ra, seg­la el­ler lik­nan­de så form­top­par du au­to­ma­tiskt. Ju­li är din bäs­ta som­mar­må­nad med många bra da­gar. Sat­sa på kultur runt 3/7 och kär­lek ef­ter 6/7.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.