1. Där­för är jag den ni sö­ker

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

Rekry­te­rings­kon­sul­ten Kat­ha­ri­na Hjorth har träf­fat ota­li­ga ar­bets­sö­kan­de un­der tio års tid. Många av dem har i dag de an­ställ­ning­ar de sök­te. Hon vet att det är otro­ligt svårt att få just det jobb man öns­kar – in­te minst när så många and­ra ock­så vill ha det. Men Kat­ha­ri­na vet ock­så hur du gör för att öka chan­ser­na att nå dit. Skriv namn, adress, mo­bil­num­mer, mejl­a­dress och fö­del­se­num­mer (år, må­nad och dag) överst till väns­ter. Det kan ver­ka över­dri­vet att ens näm­na, men var no­ga när du skri­ver in di­na per­son­upp­gif­ter. Du själv kan det så bra att du för­mod­li­gen gör det ut­an att be­hö­va tän­ka – och det är just då det kan bli fel. Om du in­te har en se­ri­ös mejl­a­dress, så skaf­fa det. ”snut­tan90@gmail.com” ­ham­nar in­te överst på hit­lis­tan. Ange vil­ket jobb an­sö­kan gäl­ler. Ett stort fö­re­tag kan ha fle­ra an­non­ser ute sam­ti­digt och vill in­te gis­sa av din text vil­ket jobb du är in­tres­se­rad av. Ett hej kan ver­ka sim­pelt, men hell­re det än nå­got krys­tat som ”kä­ra re­kry­te­ra­re” ­el­ler ”här har ni mig!” Håll to­nen i tex­ten kon­kret, yr­kes­in­rik­tad och proff­sig. Men var sam­ti­digt per­son­lig när du be­rät­tar om di­na driv­kraf­ter och kva­li­te­ter. Håll dig till det mest vä­sent­li­ga. Var po­si­tiv, trev­lig och be­rät­ta vad du kan bi­dra med, ut­an att va­ra för pra­tig. Kom gär­na med ex­em­pel på kon­kre­ta ­si­tu­a­tio­ner när du verk­li­gen har gjort en in­sats. Du kan ock­så skri­va vad du sik­tar på att gö­ra om fem år – så­vi­da in­te det hand­lar om att du vill va­ra nå­gon helt an­nan­stans än på det fö­re­tag du nu sä­ger att du så gär­na skul­le vil­ja job­ba på... Bre­vet bör va­ra max en A4 långt. Gär­na kor­ta­re om du de­lar upp det så som vi fö­re­slår.

Där är det, job­bet du har drömt om! Du vet så väl att det är ditt när du ser an­non­sen. Nu ­gäl­ler det ba­ra att få ar­bets­gi­va­ren att fat­ta det ock­så. Så här sät­ter du ihop ett vin­nan­de cv och äger an­ställ­nings­in­ter­vjun!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.