3. Det här är min ­kom­pe­tens:

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

Lis­ta di­na ut­bild­ning­ar och bör­ja även här med den se­nas­te. Nämn kur­ser du har gått, allt­i­från stickoch virk­ter­mi­nen med kol­le­gor­na till grund­ut­bild­ning­en i po­ta­tis­od­ling. Och att du sit­ter i bo­stads­rätts­för­e­ning­ens sty­rel­se el­ler har hand om bar­nens fot­bolls­trä­ning vi­sar att du är en­ga­ge­rad och på­lit­lig. Här kan du ock­så skri­va di­na ”pri­va­ta” kva­li­fi­ka­tio­ner, som att du är skick­lig på da­to­rer och webb (men kanske in­te har job­bat med det – än) el­ler att du är själv­lärd och kan fle­ra språk. Och glöm in­te att näm­na om du har kör­kort, kanske med al­la be­hö­rig­he­ter?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.