4. Det här är jag:

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

Det per­son­li­ga bre­vet är en för­läng­ning av ditt cv. Det är en konst att skri­va in­tres­sant och säl­jan­de om sig själv, men det är pre­cis vad du ska gö­ra för att få job­bet du dröm­mer om. Ta chan­sen att be­skri­va var­för du är rätt per­son för tjäns­ten, vil­ka di­na styr­kor är, vad du har gjort bra ti­di­ga­re och vart du ser dig själv va­ra på väg. Skriv myc­ket kort om vem du är och hur din fa­milj ser ut, lik­som om du har någ­ra in­tres­sen som stic­ker ut: ”Äls­kar att dy­ka med vit­haj” el­ler ”Har cyk­lat Mex­i­ko tur och re­tur”, till ex­em­pel. Bli in­te för de­tal­je­rad, men tyck in­te hel­ler att allt är oin­tres­sant. Skriv nå­got per­son­ligt som gör att du fast­nar i lä­sa­rens min­ne. Fun­de­ra på vad du själv skul­le vil­ja ve­ta om en per­son som du ska fun­ge­ra till­sam­mans med fem da­gar i vec­kan. Och ja, en por­trätt­bild är bra. Själv­klart vo­re det dis­kri­mi­ne­ran­de om du skul­le väl­jas el­ler väl­jas bort på grund av den, men en bild läg­ger till in­for­ma­tion och en käns­la av kon­takt med dig. Bil­den får gär­na va­ra per­son­lig, men den mås­te va­ra pro­fes­sio­nell. Inga bil­der från stran­den el­ler häng­mat­tan på se­mes­tern, allt­så.

”Det jag tror att jag kan bi­dra med är min er­fa­ren­het av att ut­veck­la...”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.