”Trä­ning­en är en so­ci­al grej.”

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

– Som­mar­tid slip­per man pas­sa ti­der, men an­nars ba­ra läng­tar jag till hös­ten! Det är ljuv­ligt att bör­ja med al­la ro­li­ga pass igen och det är en so­ci­al grej att träf­fa al­la män­ni­skor. Vis­sa ser man kanske in­te an­nat än i kön till pas­set, och det blir en my­sig prat­stund. På som­ma­ren ri­der jag in­te och gym­met drar ner på pas­sen, så då fry­ser jag mitt kort. Det känns bå­de och, för det är så fruk­tans­värt ro­ligt att trä­na, så jag li­der näs­tan av att in­te gö­ra det! Men å and­ra si­dan så be­hö­ver man kanske ett bre­ak. I stäl­let spring­er jag, och det är ing­et jag mås­te pres­sa mig till. Fast det är klart att det är lät­ta­re att kom­ma i väg om man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.