”Till hel­gen äter och dric­ker jag vad jag vill!”

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

– När jag är bor­ta länge från min van­li­ga trä­ningsru­tin för­sö­ker jag än­då hål­la i gång med pro­me­na­der, sim­ning (när man än­då är vid poo­len kan man ju li­ka gär­na sim­ma någ­ra varv!). Och så bru­kar jag le­ta upp nå­gon yoga­vi­deo på Youtu­be som jag kör 1–2 gång­er i vec­kan på se­mestern. Ba­ra jag har till­gång till wi­fi så bru­kar det fun­ka på smartp­ho­nen. Det här gör det så myc­ket lät­ta­re att kom­ma i gång se­dan. Till­ba­ka i var­da­gen finns ba­ra ett sätt att ta tag i trä­ning­en – på’t di­rekt ba­ra! På se­mestern kan det bli sto­ra ho­tell­fru­kostar med bacon, ägg­rö­ra och ame­ri­kans­ka pann­ka­kor, så nog äter jag säm­re då! Hem­ma har jag någ­ra enk­la reg­ler: ing­en al­ko­hol mån­dag–tors­dag, söt­sa­ker ba­ra om jag fi­kar med en vän mån­dag–tors­dag, ing­et an­nat än en kopp grönt te ef­ter mid­da­gen. Men på hel­gen är det fritt fram, ha­ha! För mig gäl­ler an­ting­en el­ler när det gäl­ler bra va­nor. An­ting­en får jag smas­ka och snas­ka el­ler in­te. Jag kan in­te äta mått­ligt när det gäl­ler god­sa­ker, och ”ett li­tet glas rött var­je dag” fun­kar in­te för mig. Ut­an i vec­kor­na hål­ler jag mig till nyt­tig mat och till hel­gen/se­mestern äter och dric­ker jag vad jag vill. Ett vik­tigt knep för mig är att in­te ge mig själv för många val i var­da­gen. Till ex­em­pel så äter jag sam­ma lät­ta fru­kost var­je var­dag, och på ef­ter­mid­da­gen är det frukt som gäl­ler som mel­lan­mål – ing­et val, ka­kor­na är för­bjud­na! Är jag på se­mes­ter läng­re än en vec­ka i sträck så för­sö­ker jag ha nå­gon vit dag och tän­ka li­te på de mat­val jag gör. Jag kan ex­em­pel­vis väl­ja sor­bet till ef­ter­rätt i stäl­let för cho­klad­tår­ta ef­tersom bå­da är jät­te­go­da – men sor­be­ten in­ne­hål­ler myc­ket fär­re ka­lo­ri­er!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.