24/8–23/9

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

Ditt för­änd­rings­ar­be­te går in i en ny fas un­der hös­ten, och det gör att du bor­de ta dig tid att om­vär­de­ra di­na mål och var­för du vill nå dem. Vill du änd­ra nå­got är sep­tem­ber må­na­den då al­la nystar­ter lyf­ter di­rekt. KOST Mat blir en kamp, då di­na tan­kar of­ta kroc­kar med and­ras öns­ke­mål. Gli­der du med i det all­män­na tyc­kan­det blir di­e­ter svå­ra och din smak ig­no­re­rad. Ta ini­ti­a­ti­vet och fö­re­slå mat­stäl­len och rät­ter i stäl­let. AK­TI­VI­TE­TER Ro­ligt är led­or­det för res­ten av året. När du har ro­ligt går allt lätt och ger över­ras­kan­de snab­ba och bra re­sul­tat. Välj gläd­je­gi­va­re när det gäl­ler trä­ning, stra­pats­ri­ka ut­flyk­ter el­ler and­ra ak­ti­vi­te­ter. JOBB Lä­ran­de och kom­mu­ni­ka­tion står i cent­rum un­der en ut­veck­lan­de ar­bets­höst. Fun­de­rar du på att by­ta kar­riär så lö­nar det sig att kom­plet­te­ra kom­pe­ten­sen. Sök ut­an­för be­kväm­lig­hets­zo­nen och höj dig dit. FRI­TID Kitt­la al­la sin­nen. Du är spi­ri­tu­ell, tar in ny­he­ter fort och en­ga­ge­rar lätt dem du har om­kring dig. Sat­sa på kul­tur, läs och loc­ka med dig fa­milj och vän­ner på di­na ­ak­ti­vi­te­ter, el­ler hit­ta nya till­sam­mans. RELATION In­te den mest ro­man­tis­ka men kanske en av de vik­ti­gas­te livs­pe­ri­o­der­na. Du be­hö­ver ta ­sto­ra steg i din relation, bry­ta upp, ta näs­ta steg, flyt­ta ihop ­el­ler gif­ta dig. ­Oav­sett vad så är det tid för be­slut. IN­RE HÄL­SA Tro på dig själv och di­na val. I förs­ta hand är det ­för­äld­rar och äld­re släk­ting­ar som har en an­nan syn på ditt liv, och att lyss­na för myc­ket på dem är ett miss­tag. Du vet vad som är bäst för dig själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.