23/7–23/8

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

När ru­ti­ner­na änd­ras med jobb och and­ra ak­ti­vi­te­ter är det lätt att di­na go­da som­mar­va­nor ock­så änd­ras, och det är hös­tens störs­ta well­nessrisk. Sum­me­ra som­ma­ren och gör allt som får dig lyck­lig till en del av var­da­gen. KOST Ma­ten du väl­jer står of­ta i relation till säll­ska­pet el­ler di­e­ten och det styr vad som ham­nar på tall­ri­ken. Vänd på det och sätt ma­ten främst. Välj te­man och rå­va­ror först och ska­pa mat­gläd­je ut­i­från det. AK­TI­VI­TE­TER Släpp in­te ut­om­hus­sä­song­en för ti­digt. Ute­ak­ti­vi­te­ter spor­rar dig, och så länge det fun­kar att cyk­la, springa el­ler pro­me­ne­ra är det fan­tas­tis­ka vägar till var­dags­mo­tion och ett bra kom­ple­ment till gym­met. JOBB Du in­spi­re­rar och lyf­ter di­na med­ar­be­ta­re. Där­för gör du bätt­re jobb i grup­per och team än du gör en­sam. Vill du ski­na och vi­sa and­ra vad du är värd ska du ta på dig kor­ta pro­jekt i slu­tet av no­vem­ber. FRI­TID Vid si­dan av trä­ning och fa­mil­je­pla­ner är det di­na vän­ner som ger dig den ro­li­gas­te och mest ak­ti­va fri­ti­den. Låt de­ras idéer sty­ra, och säg ja till in­bjud­ning­ar och spon­ta­na in­fall så blir ­hös­ten spän­nan­de. RELATION Spän­nan­de, in­ner­lig och nä­ra kär­leks­tid he­la vägen fram till ­vin­tern. Mest ro­man­tisk runt 28/10, stru­li­gast må­na­den ­in­nan. Kris­var­ning ba­ra för ju­len. Ru­ti­ner är din vän, ro­man­tis­ka även­tyr kan slå helt fel. IN­RE HÄL­SA Du mår bra av att kom­ma ihåg att du ÄR bra! Vå­ga gö­ra spon­ta­na sa­ker när du är till­sam­mans med ­and­ra, skäm­ta, an­ta en ut­ma­ning el­ler nå­got an­nat som får dig att stic­ka ut. När du är sedd är du fri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.