21/1–18/2

Wellness (Aftonbladet) - - INRE HÄLSA -

Det är lätt att go­da in­ten­tio­ner blir till en en­da rö­ra när allt går lätt och ver­kar li­ka spän­nan­de. I höst är det din vil­ja och ditt ­fo­kus som sätts på prov. Ut­ma­ning­en är att väl­ja vad du ska lyc­kas med och att ha tå­la­mod. KOST God kost­håll­ning krä­ver att du gör rätt, även de da­gar då ru­ti­ner­na in­te fun­ge­rar. Bygg upp kun­skap om vad som är bra för dig och välj lunch­stäl­le som ­ser­ve­rar det du mår bra av, även när det är stres­sigt. AK­TI­VI­TE­TER Täv­la med dig själv även i ­var­da­gen. Du mår bra av rö­rel­se ut­an­för trä­nings­pass och fri­tids­ak­ti­vi­te­ter. Ha med en stegräk­na­re, ta trap­por­na och rör dig på job­bet. Stil­la­sit­tan­de blir snabbt en då­lig va­na. JOBB Välj var du vill ar­be­ta vid års­skif­tet och gör en plan. Lång­sik­tig­het ger fram­gång, an­ting­en du vill avan­ce­ra, by­ta jobb, ut­bil­da dig el­ler byg­ga nät­verk. Du har charm och för­må­ga, fo­kus tar dig he­la vägen. FRI­TID Ta va­ra på var­dags­mö­te­na. Helg­pla­ner ger guld­kant och min­nen, men det är vid fru­kost­bor­det ni hit­tar in­ner­lig­het och ­ska­par för­tro­en­de. Låt plat­tor­na vi­la och pra­ta med varand­ra en stund var­je dag. RELATION Jag­pro­jek­tet är stör­re än vi­be­gä­ret, men när käns­lor­na vak­nar vak­nar de stort. Le­tar du ef­ter kär­le­ken kom­mer lyf­tet 19/9 och va­rar i minst en må­nad. För dig som hit­tat rätt blir vin­tern mest ro­man­tisk. IN­RE HÄL­SA En sam­tals­part­ner be­ty­der mas­sor och minst li­ka myc­ket i med­gång som i mot­gång. And­lig väg­led­ning kom­mer i många for­mer, och en god vän kan va­ra li­ka bra som en te­ra­peut, det vik­ti­ga är att hen finns där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.