SKORPIONEN Knyt nya kon­tak­ter

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Di­na val på­ver­kar väl­digt myc­ket just nu och den sto­ra frå­gan är vil­ken väg du vill gå. I de fles­ta si­tu­a­tio­ner hand­lar det om att väl­ja sånt som går lätt el­ler det som är job­bi­ga­re. I höst är det den lät­ta vägen som of­tast är den rät­ta. Fram­gång le­der till nya fram­gång­ar me­dan bak­slag äter sig in i bå­de själv­bild och and­ras upp­fatt­ning om dig. Det hand­lar ab­so­lut in­te om att va­ra lat ut­an om att sat­sa där det går bra. Är mö­ten mo­ti­ga, äg­na dig åt egen­ar­be­te. Är kon­di­tions­trä­ning trist, lyft tyng­der.

Att du trä­nar är vik­ti­ga­re än vad du äg­nar dig åt. Välj det du gil­lar, sätt på lu­rar­na, och njut av var­je pass. Tid med nya och gam­la vän­ner ger mas­sor, ord­na nå­got kul hem­ma runt 10/9 och knyt nya kon­tak­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.