Ly­hörd­het fun­kar

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Det lö­nar sig att tän­ka tvärtom mot vad som bru­kar va­ra din bäs­ta väg fram­åt, bå­de på job­bet och fri­ti­den. Ditt lätt­sam­ma sätt gör i van­li­ga fall att al­la kän­ner sig fria i sin­net, men just nu upp­levs det mer som att du in­te tar sa­ker på all­var. Di­na idéer är pre­cis li­ka bra som van­ligt, men vän­ta med att lyf­ta fram dem och låt and­ra ski­na. Grupp­dy­na­mik och teamwork är led­ord som ger dig en trev­lig må­nad då du dess­utom kom­mer lä­ra dig nya sa­ker om din om­giv­ning. Mel­lan­må­nad med po­ten­ti­al. Det är li­te mo­tigt just nu så en knuff i form av Pt-tid, nya klas­ser el­ler änd­ra­de trä­ningsru­ti­ner ger ock­så mo­ti­va­tion och re­sul­tat. Re­sor och även­tyr ger fri­hets­käns­lor som var­da­gen in­te har ut­rym­me för. Da­gar­na runt 3/9 är all­ra bäst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.