LEJONET Ta tid till ef­ter­tan­ke

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Du vill myc­ket och har enorm ener­gi, men trots det kan re­sul­ta­ten ute­bli bå­de kropps­ligt och ar­bets­mäs­sigt. Or­sa­ken är att du gör myc­ket men in­te all­tid tän­ker ef­ter om det du gör är rätt. ”Var­för” är ett bra ord som kan räd­da dig från en del fru­stra­tio­ner. Var­för gör du för sa­ker, vad är må­let? Hit­ta till­ba­ka till mål­bil­der­na och bygg om det du gör för att nå dit, i stäl­let för att sat­sa din ener­gi på att hin­na allt och ut­an att det tar dig dit du vill. Du kan fånga da­gar­na och gö­ra dem me­nings­ful­la.

Rivstar­ta ef­ter hös­ten med att läg­ga in ett par ext­ra pass där du har tid. Du är lätträ­nad och byg­ger musk­ler snabbt.

Var­da­gar­na ly­ser, sär­skilt när du tar dig tid att um­gås med vän­ner och nju­ta av ef­ter­mid­dags­so­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.