KRÄFTAN Re­sul­tatfo­kus

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Hös­ten är en ener­gi­in­jek­tion för dig. Allt du har läng­tat ef­ter och pla­ne­rat un­der som­ma­ren har du go­da för­ut­sätt­ning­ar att lyc­kas med. Pro­ble­met är att du in­te hin­ner gö­ra allt sam­ti­digt och det kan ibland gö­ra dig li­te fru­stre­rad. Un­der al­la om­stän­dig­he­ter blir au­gusti och förs­ta hal­van av sep­tem­ber rik­ti­ga fram­gångs­må­na­der – och au­gusti dess­utom rik­tigt het. Att star­ta om el­ler star­ta nytt lig­ger helt rätt i ti­den he­la vägen fram till ok­to­ber. Gör var­je dag bätt­re än den för­ra. Det är in­te det en­skil­da pas­set som ger re­sul­tat, ut­an den sam­man­lag­da in­sat­sen. Sik­ta på må­len, se in­te till dags­for­men.

En lätt­sam, här­lig sen­som­mar. God och nyt­tig mat ger ­ext­ra ener­gi, upp­le­vel­se­helg runt 27/8.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.