Dof­ta dig själv!

Wellness (Aftonbladet) - - TRÄNING -

Vad är det egent­li­gen för skill­nad på mens­blod och blod från ett skrapsår? Den frå­gan ställs på än­da när Li­bres­se nu in­ter­na­tio­nellt om­ta­la­de, pri­sa­de och upp­märk­sam­ma­de film kom­mer till Sve­ri­ge. Fil­men vi­sar kopp­ling­en mel­lan kvin­nor, blod och mens på ett sätt som ald­rig gjorts ti­di­ga­re. Syf­tet är att bry­ta oli­ka ta­bun vad gäl­ler mens och sats­ning­en går un­der nam­net Red­fit.

Den eg­na kropps­dof­ten har in­ver­kan i mö­ten mel­lan män­ni­skor. Där­för lan­se­ras Per­so­nell, en ny doft­fri unis­ex­par­fym som lå­ter de eg­na kropps­dof­ter­na stå i cent­rum. Par­fy­men lan­se­ras un­der Par­fym­fria vec­kan i no­vem­ber. Al­la in­täk­ter går till forsk­ning kring doftö­ver­käns­lig­het. Per­so­nell är ett sam­ar­be­te mel­lan Apo­tek hjär­tat och Ast­ma- och al­ler­gi­för­bun­det. Urinläc­kage vid hos­ta och hopp är ­van­ligt hos kvin­nor. Och var fjär­de kvin­na oav­sett ål­der har pro­blem med urinläc­kage. Men en själ­vad­mi­ni­stre­rad be­hand­ling via mo­bi­lap­pen Tät un­der tre må­na­der gav mins­ka­de sym­tom, ­fär­re läc­kage och ökad livs­kva­li­tet. Det vi­sar en stu­die in­om pro­jek­tet Tät.nu vid Umeå uni­ver­si­tet. I ap­pen får man bland an­nat livsstils­råd, bäc­ken­bot­tenöv­ning­ar, ­på­min­nel­ser. Allt för att mins­ka ­läc­ka­get!

Var­för­är­näs­blod­me­rac­cep­te­ra­tän­mens? Köp Per­so­nell och bi­dra till forsk­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.