JUNG­FRUN Du har tur

Wellness (Aftonbladet) - - ASTRO -

Un­der den här pe­ri­o­den är ditt liv väl­digt ma­te­ri­a­lis­tiskt. Det in­ne­bär att di­na re­la­tio­ner går på halv­fart och att ro­man­ti­ken ly­ser med sin från­va­ro men det är trots det nå­got bra. Du har möj­lig­het att för­bätt­ra allt som rör peng­ar, pry­lar och ma­te­ri­ell sta­tus, till ex­em­pel är det nu det lö­nar sig att sat­sa på att få höjd lön, ro­li­ga­re ar­bets­upp­gif­ter, nytt jobb, ny bo­stad, skaf­fa en bätt­re bil el­ler ny mo­bil. Så fort det hand­lar om nå­got ma­te­ri­ellt har du bå­de tur och gott om go­da idéer. Ge krop­pen nå­got att nju­ta av ef­ter var­je trä­nings­pass. Ger bå­de mo­ti­va­tion och starkt för­bätt­ra­de re­sul­tat.

Kär­le­ken får in­te myc­ket ut­rym­me men att sat­sa på ro­man­tik i bör­jan av ok­to­ber ger fin ut­del­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.