To­na var­je tum

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

För att kun­na taj­ta till varen­da cen­ti­me­ter mås­te du först hit­ta din sva­gas­te länk.

VRID UT­AN SMÄRTA Stretch ska in­te ny­pa, brän­na el­ler få nå­got att hop­pa till. Av­bryt i så fall.

NÄS­TAN VAR­JE STOR mus­kel i krop­pen har en mot­sva­ran­de mus­kel på and­ra si­dan som gör mot­satt jobb. Ta till ex­em­pel di­na bi­ceps och tri­ceps: de­ras jäm­na drag­kamp gör att du kan bö­ja och sträc­ka ar­men ut­an att du be­hö­ver läg­ga så myc­ket tan­ke på det. Nu vi­sar ny forsk­ning att sam­spe­let mel­lan de så kal­la­de an­ta­go­nis­ter­na är myc­ket mer kom­pli­ce­rat än att en sträc­ker och en bö­jer, men nu gör vi det en­kelt för oss. Det stäm­mer i sto­ra drag.

Det som har hänt är att vå­ra var­dags­va­nor, som att sit­ta ner många tim­mar i sträck, mo­no­ton trä­ning – att springa lång­di­stans el­ler gå på långa spin­ning­pass fler gång­er i vec­kan, och till och med vår gar­de­rob – de där sky­höga klac­kar­na… gör att det här sam­spe­let ho­tas.

Re­sul­ta­tet: En av musk­ler­na blir star­ka­re och slår ut den and­ra. Det här är vad man me­nar när man ta­lar om mus­ku­lär oba­lans.

I alla lag mås­te res­ten av spe­lar­na väga upp för den sva­ga län­ken och så fun­kar di­na musk­ler ock­så. Om en är myc­ket sva­ga­re än sin an­ta­go­nist kom­mer krop­pen att kom­pen­se­ra och då kan ditt nor­ma­la rö­rel­se­möns­ter kom­ma att änd­ras. Och vad tror du hän­der då? Jo, då kan le­der dra snett och ske­lett­struk­tu­rer ham­na i fel lä­ge och det här le­der of­ta till ska­dor och att du får ont.

Mus­ku­lä­ra oba­lan­ser kan ock­så för­vär­ra då­lig håll­ning och få dig att se ut som att du är i säm­re form än du fak­tiskt är. Om du till ex­em­pel är kort i höft­bö­jar­na (van­ligt om du sit­ter ner myc­ket) kan det få ditt bäc­ken att tip­pa fram­åt, vil­ket kan ge dig en oöns­kad put­mage. Om du kom­mer till rät­ta med det här har du allts myc­ket att vin­na – du bå­de mins­kar ris­ken för ska­dor och gör din kropp rätt­vi­sa. Förr ha­de man en en­kel lös­ning på det här – iso­le­ra den sva­ga mus­keln och job­ba med den me­dan du strun­tar i an­ta­go­nis­ten. Nu för ti­den vet man att det in­te är rik­tigt så en­kelt. Krop­pens oli­ka de­lar job­bar väl­digt säl­lan var och en för sig. Det är ett in­tri­kat sy­stem där var­je del av krop­pen på­ver­kas av de and­ra.

Det här be­ty­der att om en del av krop­pen är ur ba­lans kom­mer res­ten av din kropp ock­så att va­ra det. Musk­ler, le­der, se­nor och ske­lett sit­ter ihop i ett kom­plext sy­stem av bind­väv, så när en li­ten bit av det här puss­let in­te fun­kar blir det en ked­je­re­ak­tion ge­nom he­la sy­ste­met och he­la krop­pen på­ver­kas. Det som vi­sar sig som ryggont kan va­ra nå­got som på­går i di­na knän, höf­ter, ax­lar el­ler föt­ter.

Att hit­ta var oba­lan­sen har sitt ur­sprung kan hjäl­pa dig att få bukt med en­vi­sa ska­dor och fixa pro­ble­met i stäl­let för att ba­ra be­hand­la om­rå­det som gör ont för att lind­ra sym­to­men och dess­utom mins­ka ris­ken för nya ska­dor.

Bör­ja med de enk­la tes­ten på vanliga oba­lan­ser. Om du då upp­täc­ker att du har en del av krop­pen som in­te rik­tigt fun­kar som den ska kan du kö­ra öv­ning­ar­na som kan ord­na upp pro­ble­met minst tre gång­er i vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.