Sov bätt­re

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Att trä­na tar bort stress och hjäl­per till att re­gle­ra din kropps­tem­pe­ra­tur, vil­ket i sin tur får dig att so­va lug­na­re. En­ligt en stu­die från 2011 så som­na­de per­so­ner som trä­na­de in­ten­sivt minst fem gång­er i vec­kan, myc­ket snab­ba­re och kän­de sig mind­re tröt­ta på da­gar­na än de som in­te trä­na­de så myc­ket. Och det spe­lar ing­en roll när du trä­nar, det går bra att trä­na på kväl­len, det be­hö­ver in­te alls gö­ra att du får svårt att so­va ef­teråt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.