BRÖST vs RYGG

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Många kvin­nor pri­o­ri­te­rar ma­gen, ar­mar­na och ax­lar­na fram­för ryg­gen och brös­tet när de går och trä­nar. Se­dan sit­ter vi och häng­er över ett tan­gent­bord fle­ra tim­mar om da­gen, vil­ket re­sul­te­rar i run­da­de ax­lar, gam­nac­ke och ku­tan­de bröst­rygg.

Det kan va­ra tec­ken på att brös­tet är tajt och ryg­gen svag.

TES­TA DIG

Ligg på rygg med ar­mar­na längs si­dor­na och hand­fla­tor­na in­åt (A). Lyft upp ar­mar­na och sträck dem över hu­vu­det tills de nud­dar gol­vet (B). Om du bör­jar svan­ka, di­na hand­fla­tor bör­jar pe­ka upp­åt, di­na arm­bå­gar åker ut åt si­dor­na el­ler du in­te når gol­vet har du li­te jobb att gö­ra för att få ord­ning på din oba­lans.

FIXA DET

STÅ­EN­DE BRÖSTSTRETCH: Lägg un­derar­men mot väg­gen med arm­bå­gen i 90 gra­der. Vrid dig ut från väg­gen tills du kän­ner ett sträck. Gunga där i en mi­nut. Byt si­da. HANTELRODD: Fäll i höf­ten tills över­krop­pen näs­tan är pa­ral­lell med gol­vet. Håll hant­lar i hän­der­na. Dra upp hant­lar­na till din mid­ja och sänk dem lång­samt igen. Det är en re­pe­ti­tion. Gör 12–15 styc­ken.

In­te ba­ra ska­dor går att mot­ver­ka om du hit­tar di­na oba­lan­ser. Du kan ock­så få

bätt­re håll­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.