VAD vs SMALBEN

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Star­ka smalben kanske in­te är det mest ef­ter­trak­ta­de på gym­met, men att helt strun­ta i dem kan va­ra ödes­di­gert. De här små musk­ler­na är vik­ti­ga när det gäl­ler kon­trol­len av din fot till ex­em­pel när du spring­er. Va­der­na kan få ta onö­digt myc­ket stryk om du in­te är stark i fram­si­dor­na. Om du har hög­klac­kat of­ta gör det sa­ken än vär­re ef­tersom fo­tens po­si­tion då kan gö­ra va­den kort och smal­be­net svagt.

TES­TA DIG

Stå med ryg­gen mot en vägg och föt­ter­na un­ge­fär en fot­längd från väg­gen. Lyft tår­na så högt du kan (A), sänk dem se­dan igen (B). Gör det här 15 till 20 gång­er snabbt. Om det går allt lång­sam­ma­re el­ler om du in­te kan kö­ra klart he­la se­tet bör du stär­ka smal­be­nen.

FIXA DET

TÅRESNING: Håll dig i en stol för att hål­la ba­lan­sen och lyft tår­na så högt du kan. Sänk lång­samt. Det är en re­pe­ti­tion, gör 15 till 20 styc­ken.

VADSTRETCH: Stå en arm­längd från väg­gen och sätt ena fo­tens tår upp på väg­gen. Böj främ­re be­net och gunga med knät in mot väg­gen i oli­ka rikt­ning­ar. Det bak­re be­net är rakt. Gunga i 1 mi­nut och byt se­dan ben.

Vi­sa di­na sva­ga si­dor

vem som be­stäm­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.