BENCIRKLAR

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Stå med hä­lar­na ihop och tår­na ut­åt. Väns­ter hand hål­ler i en stol och hö­ger arm är sträckt över hu­vu­det. Håll ma­gen an­spänd och lyft hö­ger ben fram­åt så högt du kan med god håll­ning. Sträck på tår­na! Sänk ar­men åt si­dan och cirk­la sam­ti­digt be­net ut åt si­dan ut­an att det sjun­ker. Fort­sätt bak­åt med be­net sam­ti­digt som du sträc­ker ar­men fram­för dig (A). Sänk hö­ger fot till gol­vet och bör­ja om. Det här går in­te fort. Var­je cir­kel ska ta minst tio se­kun­der. Gör alla re­pe­ti­tio­ner på ena si­dan in­nan du by­ter si­da.

GÖR DET LÄT­TA­RE

Gör öv­ning­en i tre steg. Lyft först be­net fram­åt. Sänk det och lyft det se­dan åt si­dan. Sänk igen och lyft be­net bak­åt.

GÖR DET TYNG­RE

För att till­fö­ra li­te mot­stånd till öv­ning­en kan du sät­ta ett lätt gum­mi­band runt be­net du lyf­ter. Ställ dig på and­ra än­den av ban­det (B). Ju kor­ta­re el­ler hår­da­re ban­det är, desto tyng­re blir öv­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.