FORT-SOMTUSANINTERVALLER

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

När du har ont om tid är in­ter­val­ler det bäs­ta sät­tet att få till ett rik­tigt ef­fek­tivt trä­nings­pass.

Och nej, in­te hel­ler nu be­hö­ver du lå­sa fast dig vid klas­sis­ka in­ter­vall­gre­nar som löp­ning el­ler cyk­ling. Tes­ta att kö­ra in­ter­val­ler med burpees (från lig­gan­de på mage till upp­hopp) el­ler var­för in­te var­va th­rus­ters (kom­bi­ne­rad knä­böj och ax­el­press) och snab­ba sprin­ter?

0:00–5:00

Värm upp i ett lugnt och be­hag­ligt tem­po.

5:00–6:00

Nu är det max­i­malt tem­po som gäl­ler. Men ränn in­te in i väg­gen ef­ter 10 se­kun­der.

6:00–7:15

Ak­tiv återhämtning. Häm­ta an­dan.

7:15–18:30

Upp­re­pa mi­nut 5:00–7:15 fem gång­er.

18:30–20:00 Återhämtning. Högin­ten­siv in­ter­vall­trä­ning är fort­satt hett. Du kör kor­ta men rik­tigt in­ten­si­va pass – och får sam­ma el­ler bätt­re re­sul­tat än du ha­de fått med tims­långa pass på me­delin­ten­siv ni­vå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.