MASKINMEDITATION

Women's Health & Wellness bibel - - Sidan 1 -

Att hål­la ett stadigt tem­po un­der kon­di­tions­pas­set kan loc­ka fram en käns­la av flow, att du skul­le kun­na hål­la på hur länge som helst. Hjär­tat, musk­ler­na och and­ning­en hit­tar en rytm som fun­kar. Det är det här som va­na lö­pa­re syf­tar på när de sä­ger att det är skönt att springa – och de som ald­rig fått till det står med ga­pan­de mun­nar.

Men gre­jen är att det in­te be­hö­ver hand­la om löp­ning. Mo­der­na gym kryl­lar ju av kon­di­tions­ma­ski­ner, så ta den som pas­sar dig bäst – om det så är en cy­kel, en trapp­ma­skin el­ler en rodd­ma­skin. Den här ty­pen av trä­ning kan bli me­di­ta­tiv och hjäl­pa dig att mins­ka på stres­sen. Hål­ler du en re­la­tivt hög in­ten­si­tet un­der en läng­re tid får du en dos rik­tigt ef­fek­tiv kon­di­tions­trä­ning.

0:00–2:00

Bör­ja din upp­värm­ning i ett tem­po som mot­sva­rar en 3:a på en 10-gra­dig ska­la. Tänk en rask pro­me­nad. Nej, du be­hö­ver inga ma­ski­ner för att hit­ta fly­tet och lå­ta föt­ter­na gå. Det går li­ka bra att fly­ta loss ut­om­hus!

2:00–5:00

Vrid upp intensiteten till 4 av 10. Nu bör­jar and­ning­en bli li­te tyng­re, men det är fort­fa­ran­de ett be­kvämt prattem­po.

5:00–8:00

Öka till 5 av

10. Nu går pul­sen upp och and­ning­en blir än­nu tyng­re. Du är fort­fa­ran­de be­kväm, men du kan in­te pra­ta he­la ti­den.

8:00–42:00

Stan­na på intensiteten 6–7 av 10. Du kom­mer att bör­ja svet­tas och kan in­te läng­re säga långa me­ning­ar.

42:00–44:00

Bör­ja ner­varv­ning­en med att dra ner intensiteten till 4 av 10.

44:00–45:00

Sak­ta ner yt­ter­li­ga­re, till en an­sträng­ning som ligger på 3 av 10.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.