Sätt mål som får dig att glitt­ra!

Women's Health & Wellness - - Välkommen! - ERI­KA KITS GÖ­LE­VIK Chefre­dak­tör

Om du visste hur glad jag är att du lä­ser just Wo­men’s He­alth & Well­ness – en av Sve­ri­ges störs­ta häl­so­tid­ning­ar och ett av värl­dens star­kas­te va­ru­mär­ken när det kom­mer till kvin­nors häl­sa.

Som trä­na­re, yo­ga­lä­ra­re och jour­na­list med fo­kus på trä­ning och häl­sa har jag läst tu­sen­tals häl­so­tid­ning­ar ge­nom åren, myc­ket bra för­stås, men ock­så (ty­värr) en hel del ut­se­en­de­hets och osun­da ide­al. Så låt oss en gång för al­la gö­ra klart: Smal är IN­TE sam­ma sak som sund. Över­vikt kan va­ra ett pro­blem – ja. Men ”ba­ra” smal kom­mer in­te au­to­ma­tiskt att gö­ra dig häl­so­sam el­ler lyck­lig.

Är­ligt ta­lat – det är skit sam­ma hur du ser ut om du in­te mår bra, och kän­ner dig stark. Och tvärtom – när du kän­ner dig stark i kropp och tan­ke kom­mer du att va­ra smash­ing, oav­sett om du kom­mer i di­na snygg­jeans el­ler in­te.

Så nu när du har ett helt nytt år fram­för dig och kanske ett el­ler fle­ra ny­års­löf­ten att strä­va mot – lo­va mig en sak: Sträck på dig och sätt ett mål som gör dig pep­pad och får dig att glitt­ra!

Jag kom­mer aldrig att glöm­ma när en ar­ti­kel med gam­la bil­der på mig ha­de pub­li­ce­rats i en tid­ning ut­an att jag visste om det. Det bör­ja­de tril­la in kom­men­ta­rer på so­ci­a­la me­di­er som: ”åh du ser strååå­lan­de ut”, ”du ser ut att må så him­la bra”, så jag ste­ga­de fram till tid­ning­en på Ica för att kol­la vad det var för bil­der. När jag öpp­na­de tid­ning­en var det som att få ett slag i ma­gen – BOOM. När bil­der­na togs ha­de min man pre­cis sagt att han vil­le skil­jas. Jag ha­de mått skit i fle­ra må­na­der och var­ken so­vit el­ler ätit. Jag var toksmal! Det fa­sci­ne­rar mig. Jag gör den här ty­pen av fo­to­jobb of­ta, ing­en bru­kar bry sig. Men den här gång­en var jag sma­la­re och ge­nast för­ut­sat­te al­la att jag måd­de bätt­re än nå­gon­sin.

Det är såklart ing­et fel med att dum­pa ex­tra­ki­lon. Och för dig som är över­vik­tig är det gi­vet­vis su­per att ta tag i saken. Jag me­nar ba­ra att smal in­te är så di­rekt kopp­lat till att må bra, som vi så of­ta vill tro. Det hand­lar om hel­he­ten. Mitt mål är va­ra pigg, skön, stark. Och ja, snygg. Men snygg­käns­lan kom­mer från självre­spekt och att jag tar hand om mig och min kropp. Jag gör sam­ma häl­so­val och får sam­ma re­sul­tat som jag ha­de gjort om smal ha­de va­rit mitt fo­kus. Men det är mitt ”var­för” som är skill­na­den.

Om det är nå­got jag hop­pas att nya Wo­men’s He­alth & Well­ness ska få ge dig – för­u­tom in­spi­ra­tion, in­for­ma­tion, prak­tis­ka tips och spän­nan­de läs­ning – så är det just ett sunt var­för! Vi vill att du ska trä­na och ta hand om dig för att du tyc­ker om dig själv och din kropp och vill den väl. In­te för att du in­te tyc­ker om dig själv och din kropp och till var­je pris mås­te för­änd­ra den.

Kram!

Smal är in­te sam­ma sak som sund”

Ps. Vi skil­de oss in­te. Vi la en för­mö­gen­het på EFT (emo­tio­nellt fo­ku­se­rad par­te­ra­pi). Skit­bra! Re­kom­men­de­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.