TÄND GNIS­TAN

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Så boos­tar du och din part­ner ro­man­ti­ken och ero­ti­ken.

Har glö­den slock­nat i ert för­hål­lan­de? Dags att hit­ta tänd­stå­let igen och sät­ta fyr! WH bju­der på hand­fas­ta tips med ve­ten­skap­lig grund för er som kän­ner att ro­man­ti­ken och ero­ti­ken in­te di­rekt spra­kar just nu.

5 sa­ker ni bör gö­ra för varand­ra re­gel­bun­det

1. Håll om varand­ra. Ja, på rik­tigt. Nå­got så en­kelt som fem mi­nu­ter mys i sof­fan, el­ler in­nan ni som­nar, gör att krop­pen ut­sönd­rar kär­leks­hor­mo­net ox­y­to­cin. 2. Hång­la! Den där snab­ba hej- och hej då-pus­sen räc­ker in­te. Hång­la på rik­tigt! En rejäl kyss på någ­ra se­kun­der får ox­y­to­ci­net att ta fart.

3. Sche­malägg sex­et. För att sex ska fun­ka som re­la­tions­klis­ter krävs det att det hän­der en gång i vec­kan – minst. Blir det in­te av? Pla­ne­ra in det! Trist? Kanske. Skönt? San­no­likt!

4. Par­dej­ta med ett lyck­ligt par. Det hand­lar om att ni speg­lar er i det and­ra pa­ret och su­ger upp de­ras ro­man­tis­ka ener­gi – sä­ger forsk­ning­en.

5. Ha en stå­en­de ak­ti­vi­tet. Det är bra för för­hål­lan­det att gö­ra sa­ker till­sam­mans, till ex­em­pel lör­dags­löp­ning el­ler sön­dags­brunch, som ni gör var­je vec­ka. Det sig­na­le­rar att bå­da vill job­ba på för­hål­lan­det.

3 gen­vä­gar till bra kom­mu­ni­ka­tion

1. Kol­la på film och dis­ku­te­ra. Forsk­ning vi­sar att om man dis­ku­te­rar re­la­tio­ner i fil­mer fun­ge­rar det som par­te­ra­pi. Det är dess­utom bå­de bil­li­ga­re och ro­li­ga­re. Så häll upp varsitt glas vin och tryck på play! 2. Säg tack. Din part­ner stan­na­de vid af­fä­ren på vägen hem och hand­la­de, el­ler så lät hen dig väl­ja re­stau­rang igen. Var tack­sam för så­da­na här små ges­ter av vän­lig­het. Att vi­sa varand­ra tack­sam­het gör in­te ba­ra att ni fort­sät­ter att gö­ra varand­ra tjäns­ter. Ni kom­mer ock­så att bli bätt­re rus­ta­de för stör­re pro­blem som kan dy­ka upp fram­ö­ver.

3. Bör­ja mes­sa. Släng iväg ett el­ler ett par med­de­lan­den om da­gen. Tänk kort och gul­ligt och kräv in­te svar. När du fak­tiskt be­hö­ver få svar, se till att du läg­ger in li­te vär­me i med­de­lan­det, in­te ba­ra “När kom­mer du hem?”. Släng in en pus­se­mo­ji på slu­tet. Små för­änd­ring­ar, sto­ra skill­na­der.

3 ak­ti­vi­te­ter som ni bör sat­sa på till­sam­mans

1. Me­di­te­ra. Era hjärt­slag och an­de­tag kom­mer att ham­na i synk och ni kom­mer att bli mer ge­ne­rö­sa mot varand­ra. Känns det få­nigt? Ligg till­sam­mans och lyss­na på mu­sik. Det är en per­fekt pa­us i var­da­gen el­ler skön vi­la på la­ta söndagar.

2. La­ga mat. Det är my­sigt och ro­man­tiskt och ni lär kän­na varand­ra or­dent­ligt. Vad ni ska sat­sa på för mat? Tja, krydd­stark mat väc­ker ju sin­ne­na, så vad kan väl pas­sa bätt­re? Mex­i­kanskt i

kväll, kanske? 3. Se­mest­ra. Och se till att ni får ta det lugnt då, det är helt nöd­vän­digt för att ni ska må bra men­talt. Det finns få sa­ker som kan sab­ba en re­la­tion så myc­ket som stress. Men ligg in­te ba­ra och slap­pa, un­der­sök­ning­ar vi­sar att par som vand­rar till­sam­mans ock­så har mer sex.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.