HIT­TA LÖPFORMEN PÅ BAN­DET

Women's Health & Wellness - - Välkommen! - TEXT: AN­NA-LE­NA PET­TER­SON FOTO: ISTOCKPHOTO

3 ef­fek­ti­va in­ter­vall­pass.

Är du en av al­la de som får mind­re löp­sug i snö­i­ga, kal­la ti­der? Tap­pa in­te mo­det! Låt i stäl­let löp­ban­det bli din bäs­ta trä­nings­kom­pis i vin­ter. Ta kli­vet in på gym­met och bli ditt snab­bas­te jag.

Nu när isi­ga vägar och snö­dri­vor gör det mind­re in­bju­dan­de att springa ut­om­hus, är det dags att slu­ta tit­ta snett på löp­ban­det. Slu­ta be­hand­la det som en upp­värm­nings­ma­skin in­för styr­ke­trä­ning­en. Det går näm­li­gen ut­märkt att trä­na löp­ning på rik­tigt på ett löp­band, i vis­sa fall fak­tiskt bätt­re än när du spring­er ut­om­hus – in­ter­val­ler­na bli jäm­na­re och du kan springa på med ditt na­tur­li­ga steg ut­an att spän­na dig för att du är rädd att hal­ka.

Fram­för allt är löp­ban­det bra när du ska kö­ra back­trä­ning och in­ter­vall­pass av oli­ka slag. Långa di­stans­pass gör du med för­del ute där du även får frisk luft, ojämn­he­ter och sväng­ar. Det mo­no­to­na rö­rel­se­mönst­ret du får av lång­di­stans på ban­det kan sli­ta på krop­pen mer än att springa ute.

En för­del med löp­bands­trä­ning är ock­så att det är lät­ta­re att hål­la igen på lug­na­re pass om du har en förin­ställd has­tig­het och hål­ler den. Många har även svårt att hål­la till­räck­ligt låg in­ten­si­tet un­der åter­hämt­ning, på ban­det är det lät­ta­re att in­te bör­ja tram­pa på för fort ef­tersom du då re­la­tivt om­gå­en­de spring­er in i dis­play­en.

Du kan ock­så slänga ett öga på din egen löp­tek­nik om det finns en spe­gel vid löp­ban­det, nå­got som kan va­ra svårt när du spring­er ute. Finns det ing­en spe­gel kan du ställa upp din te­le­fon och fil­ma dig själv från si­dan och bak­i­från för att upp­täc­ka even­tu­el­la oba­lan­ser i din tek­nik. ■

Fram­för allt är löp­ban­det bra när du ska kö­ra in­ter­vall­pass av oli­ka slag och back­trä­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.