MITT BÄS­TA JAG

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

Pia Andersson har hit­tat rätt med löp­ning­en.

En jul­klapp fick Pia Andersson att bör­ja springa. Nej, det var in­te lö­par­s­kor hon fick, ut­an en fo­to­bok. Och nu, två år se­na­re sat­sar hon på Gö­te­borgsvar­vet.

Ju­len 2014 ha­de Pia Anderssons för­äld­rar gjort en fo­to­bok med bil­der från de­ras ge­men­sam­ma se­mes­ter, men den fi­na ges­ten fick in­te det mot­ta­gan­de de kanske ha­de tänkt sig.

– Det var så hemskt! Vad var det där för en tjock och glå­mig per­son? An­nars bru­ka­de jag väl se till att ta bil­der där jag såg bra ut, där ba­ra an­sik­tet syn­tes till ex­em­pel. Det här blev som en rik­tigt slap in the fa­ce, sä­ger Pia Andersson.

Men hur elän­di­ga bil­der­na än kän­des just un­der jul­hel­gen blev de start­skot­tet på en rik­tig häl­so­re­sa.

– Jag har gått ner i vikt or­dent­ligt en gång för­ut när jag var 20 år. Då kör­de jag med Viktväk­tar­na och trä­na­de knappt. Och se­dan smög sig vik­ten på igen när jag slu­ta­de med Viktväk­tar­na, be­rät­tar Pia.

Med den er­fa­ren­he­ten för­stod hon att det in­te dög att gö­ra om sam­ma pro­ce­dur igen. Den här gång­en skulle hon för­änd­ra sin häl­sa och det skulle hål­la. Ef­ter fo­to­boks­choc­ken bör­ja­de oli­ka idéer att växa fram och i bör­jan på feb­ru­a­ri be­stäm­de hon sig – hon skulle bör­ja springa. Med ap­pen Ea­se in to 5K i be­red­skap gav hon sig ut på förs­ta löp­pas­set på länge.

– Löp­ning kän­des rätt, jag be­höv­de in­te ta mig till ett gym för att kom­ma igång, jag ha­de skor och jag ha­de trots allt sprung­it ti­di­ga­re nå­gon gång, sä­ger Pia.

Ap­pen är ett åtta­vec­kors­pro­gram, där må­let är att lyc­kas springa fem kilo­me­ter. De in­le­dan­de pas­sen är verk­li­gen på bas­ni­vå med promenad och jogg var­vat, vil­ket var per­fekt. Pia kun­de då und­vi­ka att be­gå det van­li­ga ny­bör­jar­miss­ta­get att springa som en blå­då­re i bör­jan tills man är full­kom­ligt slut och har blod­smak i mun­nen och be­stäm­mer sig för att aldrig mer springa igen. Nu fick hon öka tem­pot lång­samt och suc­ces­sivt slus­sas in i löp­ning­en.

– Jag kän­de näs­tan di­rekt att jag blev gla­da­re och pig­ga­re, det lå­ter så kly­schigt med det är sant! Det blev ju så klart än­nu ro­li­ga­re när ki­lo­na ock­så bör­ja­de tril­la av. För var­je ki­lo jag gick ner gick det ju dess­utom lät­ta­re att springa.

Och knappt åt­ta vec­kor se­na­re sprang hon fem kilo­me­ter. Men det var in­te kär­lek vid förs­ta löp­ste­get. Nej, förs­ta gång­en hon verk­li­gen njöt av att springa var när hon bör­ja­de springa ute, ef­ter att ha sprung­it på löp­band. Den gång hon se­dan knäck­te 10-kilo­me­ters­grän­sen är ock­så en upp­le­vel­se som hon in­te kom­mer att glöm­ma.

– Jag har haft en väl­dig tur ock­så; och aldrig va­rit ska­dad. Det har hjälpt mig att kunna hål­la igång. Jag har ju ti­di­ga­re gjort en häl­so­sats­ning som in­te höll och jag är väl­digt rädd för att jag ska vak­na om ett år och va­ra till­ba­ka där jag bör­ja­de, sä­ger Pia.

Men så blir det för­stås in­te – om ett år kom­mer Pia istäl­let att kunna se till­ba­ka på ett lyc­kat Gö­te­borgsvarv, som är hen­nes nästa mål, och på mas­sor av här­li­ga cross­fit­pass, som är Pi­as nya pas­sion.

Och fo­to­bo­ken? Jo, den har hon kvar.

– När jag tit­tar i den nu är jag så stolt över det jag har åstad­kom­mit. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.