MARS

Women's Health & Wellness - - Året Med Wh -

Spring med oss och löpcoachen San­na Hed! San­na är så långt från flås­hur­te­ri du kan kom­ma. Proff­sig och öd­mjuk. Kun­nig och ro­lig. Man VILL springa när man träf­far hen­ne, så en­kelt är det. Följ San­nas 10 vec­kors trä­nings­pro­gram in­för Wo­men’s He­alth Halv­ma­ra­ton (21 km) el­ler Wo­men’s He­alth halv­ma­ra­ton duo där du de­lar på sträc­kan med en kom­pis.

Var­je vec­ka får du: › Trä­nings­pro­gram för just din ni­vå. › Tips från coach San­na. › Pepp och mo­ti­va­tion. Och du… håll ut­kik ef­ter vå­ra ge­men­sam­ma trä­ning­ar i Stock­holm! Mer in­fo på WOMENSHEALTH.SE 8 Vårt spe­ci­al­ma­ga­sin SMART MAT i din bu­tik. Med här­li­ga tips, go­da jui­cer och frä­scha re­cept.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.