BRÄNT ÄR DET NYA SVAR­TA

Women's Health & Wellness - - Scoop {smartmat -

Gräs­rots­rö­rel­sen Gi­ve us pla­tes mor­rar när det gäl­ler kna­si­ga upp­lägg­ning­ar och spän­nan­de mat­kom­bi­na­tio­ner. De vill in­te att mat ska va­ra un­der­håll­ning ut­an ha ett vik­ti­ga­re syf­te, att va­ra just mat. Det­ta är en av al­la tren­der in­för det nya året som mat-kom­mu­ni­ka­tions­by­rån Food & Fri­ends pre­sen­te­rat. And­ra tren­der de spa­nat in är att vi vill äta allt mer kon­ser­ve­rad mat (för att det är gott, tro det el­ler ej, in­te för att det är bil­ligt), vi vill ock­så äta mer grön­sa­ker och ve­ge­ta­riskt och vi är ny­fik­na på bränd mat (nej, vi sko­jar in­te – bränt är det nya svar­ta). Ha ett rik­tigt GOTT nytt år! SÅ MÅNGA KI­LO KAF­FE GÖR VI SVENS­KAR AV MED PER PER­SON OCH ÅR. DET GÖR OSS TILL ETT AV DE MEST KAFFESÖRPLANDE LÄN­DER­NA I VÄRL­DEN.

Käl­la: Fairt­ra­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.