FO­KU­SE­RA PÅ UT­GIF­TER­NA

Women's Health & Wellness - - Smart Mat -

I stäl­let för att stry­pa in­komster­na (äta mind­re), se till att öka di­na ut­gif­ter ge­nom att rö­ra dig me­ra. Då kom­mer du att sät­ta fart på be­lö­nings­hor­mo­net do­pa­min i krop­pen. Det gör dig fo­ku­se­rad, till­fred­ställd, glad och ditt söt­sug mins­kar – vil­ket är a och o för den som vill tap­pa vikt.

– Ge­nom att mä­ta ak­ti­vi­tets­ni­vån hos per­so­ner som äter väl­digt li­te, har man i stu­di­er kun­nat se att du omed­ve­tet sän­ker din to­ta­la ak­ti­vi­tet över da­gen när du mins­kar ditt matin­tag. Dess­utom ris­ke­rar du att tap­pa mus­kel­mas­sa om du äter för li­te, sä­ger Kristi­na och fyl­ler i;

– Din kropp drar allt­så ner för­brän­ning­en om du äter för li­te, och när du se­dan äter mer nor­malt igen kan du gå upp mer än vad du ti­di­ga­re har gått ner. Så även om ef­fek­ten är stor på kort sikt, le­der det till att du om ba­ra ett par vec­kor kom­mer ha lagt på dig istäl­let för tvärtom. I det lä­get kom­mer du dess­utom ha tap­pat musk­ler, vil­ket hän­der om vi äter för li­te, och i stäl­let ha mer fett på krop­pen. Vil­ket re­sul­te­rar i en sva­ga­re, slap­pa­re ver­sion av dig – när allt du vil­le var mot­sat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.