*DÄR­FÖR SKIL­JER SIG ESTER-C FRÅN VAN­LIG C-VI­TA­MIN

Women's Health & Wellness - - Mitt Bästa Jag -

Den van­li­gas­te for­men av C-vi­ta­min är askor­binsy­ra. Ester-c dä­re­mot in­ne­hål­ler en pa­ten­te­rad kom­bi­na­tion av kal­ci­u­mas­kor­bat och vik­ti­ga me­ta­bo­li­ter, bl a tre­o­nat. En kom­bi­na­tion som i kli­nis­ka stu­di­er vi­sat ge ett bätt­re upptag och läng­re ef­fekt – även på cell­ni­vå. Störst skill­nad ses i de vi­ta blod­krop­par­na (vik­ti­ga för immunsystemets funk­tion) där Ester-c hål­ler en hög, kon­stant ni­vå i över 24 tim­mar me­dan van­lig C-vi­ta­min tas upp i myc­ket be­grän­sad om­fatt­ning3,4,5. Ester-c är i mot­sats till van­lig C-vi­ta­min sy­ra­ne­u­tral och ir­ri­te­rar där­för in­te mag-slem­hin­nan6.

BÄTT­RE UPPTAG – LÄNG­RE EF­FEKT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.