Rul­la dig glad

Women's Health & Wellness - - {coach Scoop! -

Har du känt att du är spänd i musk­ler­na när du är ils­ken el­ler led­sen? För­mod­li­gen. Många får ock­så ont i nac­ken, ryg­gen el­ler ax­lar­na. Att rul­la på en trig­ger­poin­trul­le kan få krop­pen att släp­pa på spän­ning­ar­na och stress­ni­vå­er­na att sjun­ka, vil­ket i sin tur kan gö­ra dig på bätt­re hu­mör. Det ver­kar som att musk­ler­na ibland hål­ler fast vid ne­ga­ti­va käns­lor läng­re än hu­vu­det gör, så när musk­ler­na slapp­nar av kan du änt­li­gen slip­pa att va­ra ned­stämd. Käl­la: Uni­ver­si­ty of Ala­ba­ma

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.