SOV DIG STARK

Du kan so­va dig välträ­nad! Det lå­ter kanske overk­ligt, men det lig­ger mer i det än man kan tro. Följ vå­ra sömn­tips och se re­sul­ta­ten av din trä­ning.

Women's Health & Wellness - - Innehåll - Text: An­na-le­na Pet­ter­son

Pre­s­te­ra bätt­re på gym­met ge­nom att spen­de­ra mer kva­li­tets­tid i säng­en.

Li­vet ba­ra ru­sar på och allt känns bra – för­u­tom att du sak­nar kraft i trä­ning­en. Flå­set finns in­te där och du kan in­te upp­bå­da till­räck­ligt myc­ket ener­gi för att åstad­kom­ma någ­ra tunga lyft. Bör­jar du bli över­trä­nad? Du drar ner på in­ten­si­te­ten och på antalet pass, men det hjäl­per in­te.

Det är in­te för­rän du får se­mes­ter och bör­jar so­va mer, el­ler träf­far en ny part­ner som har vet­ti­ga sov­va­nor som du kän­ner skill­na­den. Med till­räck­ligt många tim­mar sömn i krop­pen kom­mer plöts­ligt nya per­son­li­ga re­kord på lö­pan­de band – du är bå­de snab­ba­re och starkare än på myc­ket länge.

De fles­ta kän­ner nog igen sig i den här be­skriv­ning­en. För pre­cis som du pla­ne­rar in dina trä­nings­pass och dina mål­ti­der för att få till­räck­ligt med ener­gi och till­räck­lig åter­hämt­ning mel­lan passen mås­te du se till att du får till­räck­ligt med sömn. Det är trots allt när du so­ver som krop­pen lad­dar om på rik­tigt. Trots att bå­de hjär­nan och krop­pen mår bäst om du ser till att skö­ta dina sömnru­ti­ner är det många som slar­var mer än lov­ligt.

Hur myc­ket just du mås­te so­va är omöj­ligt för nå­gon an­nan att sä­ga, men om du tror att just du har be­gå­vats med att kla­ra dig på fy­ra tim­mars sömn per natt bör du fun­de­ra en sväng till. Forsk­ning vi­sar att en myc­ket li­ten del av oss kla­rar oss på så li­te sömn, och att den ned­re grän­sen sna­ra­re lig­ger på 5–6 tim­mar per natt.

VIK­TEN AV SÖMN I en stu­die såg man att unga eli­tid­rot­ta­re som in­te sov till­räck­ligt ten­de­ra­de att slu­ta med sin sport in­om ett par år ef­tersom de in­te ut­veck­la­des i öns­kad rikt­ning. Oav­sett ditt mål, så är sömn­brist en snabb väg till att kom­ma ur form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.