OM DU HAR ...

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

GÄSTER PÅ INGÅNG

Bye bye chark­bric­ka – hej kär­leks­bric­ka! På si­dan 44 fin­ner du en färg­ka­val­kad som pig­gar upp bå­de dig och dina gäs­ters im­mun­för­svar och hu­mör. Per­fekt när vi går mot mör­ka­re ti­der.

MÅL I SIKTE

Har du höga am­bi­tio­ner och vill upp­rät­ta så myc­ket nu i höst? Bli snab­bast i löp­spå­ret? Kla­ra 20 arm­häv­ning­ar? La­ga gour­met­mid­da­gar lör­dag OCH sön­dag var­je vec­ka? Du, ta det lugnt och fun­de­ra först på om det här lig­ger nä­ra dina vär­de­ring­ar, an­nars kom­mer du in­te att gå i mål. Detta och väl­digt myc­ket mer klokt sä­ger psy­ko­lo­gen och coachen Ce­ci­lia Du­berg på si­dan 56, där hon coachar oss till att nå vå­ra mål.

SAMMA IDOL SOM VI

Säl­lan har vi va­rit så star­struck på re­dak­tio­nen som när Sa­rah Sjö­ström klev in här i au­gusti pre­cis ef­ter att ha kam­mat hem en hel rad­da med VM- och världs­cups­guld. Så själv­klar och så mål­in­rik­tad – cool är lik­som en un­der­drift. På si­dan 12 kan du lä­sa re­por­ta­get, skri­vet av vår grym­ma trä­nings­re­dak­tör An­na-le­na Pet­ter­son och fo­tat av su­per­fo­to­gra­fen Mi­kael Gustav­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.