6. SOV SÖTT

Women's Health & Wellness - - Smart Mat -

Se till att stres­sa ner och so­va or­dent­ligt på nät­ter­na i 7–8 tim­mar. Vid bå­de sömn­brist och stress ut­sönd­ras näm­li­gen mer av stress­hor­mo­net kor­ti­sol, som bland an­nat hö­jer blod­sock­ret och för­säm­rar in­su­lin­käns­lig­he­ten. Även su­get ef­ter mat och sär­skilt kol­hyd­ra­ter ökar vid stress och kor­ti­solpåslag.

Så, se till att hit­ta stun­der för åter­hämt­ning, bå­de ge­nom god natt­sömn och lug­na stun­der un­der da­gen. Ta någ­ra minuter och ta någ­ra dju­pa an­de­tag – det kan sän­ka stres­spåsla­get i krop­pen. Även na­tu­ren har en stress­däm­pan­de ef­fekt, det vi­sar många stu­di­er. Så ge dig gär­na ut på en pro­me­nad el­ler löp­tur på lun­chen. El­ler gå ut yo­ga, me­di­te­ra el­ler var li­te mind­full.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.