Lät­ta på ke­mi­ka­li­e­vik­ten

Women's Health & Wellness - - Skönhet -

Pa­ra­be­ner är pas­sé och nu är det många år se­dan vi bör­ja­de fa­sa ut fta­la­ter. Vi fat­tar – ke­mi­ka­li­er är in­te helt ok. Och du läg­ger till luft­för­ore­ning­ar, stres­si­ga jobb, pro­ces­sa d mat och hud vårds­pro­duk­ter med tvek­sam­ma till­sat­sers å blir re­sul­ta­te­ten allt an­nat än glad hud. En frisk och pigg hud är ett jät­te­bra skydd mot just luft­för­ore­ning­ar, men om den drab­bas av in­flam­ma­tio­ner el ler­tvät­ta smed för­tuf­fa ren­gö­rings­pro­duk­ters k adas skyd­det. Om äm­ne­na i för­ore­ning­ar­na tar sig in i krop­pen, in i blod- el­ler lymf­sy­ste­met, kan det få ne­ga­ti­va ef­fek­ter på krop­pen. För­ore­ning­ar­na i sig be­hö­ver in­te va­ra så il­la, men när de läggs på hög till­sam­mans med res­ten av vå­ra liv blir det för myc­ket.

Pa­ra­be­ner En klass av kon­ser­ve­rings­me­dels om fram­för allt an­vänds för si­na an­ti­ba­ka­te­ri­el­la egen­ska­per och för att de står emot svam­pan­grepp. Det finns oro för hud­pro­blem, al­ler­gi­er och can­cer, men det finns än­nu inga be­vi­sa­de sam­band mel­lan pa­ra­be­ner och hudcan­cer el­ler and­ra can­cer­for­mer.

Fta­la­ter An­vänds i till ex­em­pel na­gel­lack och hår­spray för att för­hind­ra att de tor­kar ut och gör att dof­ten i par­fy­mer hål­ler läng­re. Det finns stu­di­er som vi­sar att fta­la­ter skul­le kun­na på­ver­ka fos­ter un­der gra­vi­di­tet. Där­e­mot ver­kar det in­te fin­nas någ­ra be­lägg för att de lå­ga do­ser du får från smink skul­le ut­gö­ra nå­gon risk.

Sul­fa­ter Hit­tas of­ta i scham­po, tand­krä­mer, tvål och ren­gö­rings­krä­mer. De an­vänds för att de är fett­lö­san­de och lödd­rar i kon­takt med vat­ten. Sul­fa­ter an­ses säk­ra i de små mäng­der som finns i pro­duk­ter­na, men sul­fa­ter kan ver­ka ut­tor­kan­de, så om du har torr hud el­ler torrt hår bör du mi­ni­me­ra kon­takt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.