Bör­ja nu!

Re­do att bli grönt skön? Klart att du är! Du be­hö­ver in­te ha en ex­a­men i ke­mi el­ler mil­jökun­skap för att ta dina förs­ta steg mot en mer na­tur­lig och hu­doch mil­jö­vän­lig skön­hets­vård. Här är någ­ra bra rikt­mär­ken.

Women's Health & Wellness - - Skönhet -

Välj mär­ken som du vet är med­vet­na om och aktiva i sitt ar­be­te med så­väl mil­jöfrå­gor som ar­bets­mil­jöfrå­gor. Ställ frå­gor till fö­re­ta­gen om du är osä­ker.

➔Se bort­om det som står på flas­kan el­ler i re­kla­men. Mär­ken som har tju­si­ga ord på flas­kor­na el­ler i re­kla­men kan be­hö­va grans­kas li­te yt­ter­li­ga­re. Gå in­te på allt du lä­ser.

Gör dina eg­na val. He­ta mär­ken som det snac­kas om fun­kar kanske in­te för dig. Trivs in­te hu­den – byt! .

Tänk dig för när du hand­lar. Be­hö­ver du verk­li­gen tre oli­ka hud­krä­mer? Välj den som fun­kar bäst för dig och an­vänd den tills den är helt slut in­nan du kö­per en ny.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.