Ny­pon­frö­ol­ja…

Women's Health & Wellness - - Ekoplock -

…till­för du hu­den re­ti­nol, ett slags A-vi­ta­min, som är känt för att sti­mu­le­ra cell­för­ny­el­sen och mot­ver­ka ål­ders­tec­ken som rynkor och pig­ment­fläc­kar. Ol­jan ut­vinns (som nam­net ju av­slö­jar) ur su­per­food-ny­po­nets frön och in­ne­hål­ler ock­så vi­ta­min C, ome­ga-3, ome­ga-6, samt E-vi­ta­min. Den ab­sor­be­ras snabbt in i hu­den och åter­fuk­tar sam­ti­digt som den ska­par en skyd­dan­de bar­riär på hu­den för att för­hind­ra att den tor­kar ut. Ol­jan har an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka egen­ska­per och kan an­vän­das vid ek­sem, pso­ri­a­sis, samt på bränn- och sol­ska­dad hud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.