En bric­ka full med kär­lek

Women's Health & Wellness - - Smart Mat -

Skip­pa sa­la­mi- och ost­bric­kan och för­läng som­ma­ren ge­nom att bju­da på en tren­dig v ego de­li­ka­tess­bric­ka. Med kris­pi­ga rä­di­sor, knap­ri­ga shishito­pep­par och mar­co­na­mand­lar sma­kar det li­ka ljuv­ligt som det ser färgspra­kan­de ut. Och så är de här go­ding­ar­na prop­pa­de med vi­ta­mi­ner och an­nat nyt­tigt. Att bju­da vän­ner­na på detta – det kal­lar vi kär­leks­hand­ling!

1/ PORTOBELLOSVAMP ger en kraf­tig smak som för­höjs än­nu mer om du ros­tar den med se­sa­m­ol­ja. Ser­ve­ra i kris­pi­ga sal­lats­blad. 2/ MAR­CO­NA­MAND­LAR ger knap­rig­het, pro­te­in och en här­lig, rund, smö­rig smak. Och så har de en så vac­ker rund form. Går såklart bra med van­lig söt­man­del ock­så.

3/ RÄ­DI­SOR är bå­de vack­ra och kris­pi­ga, så ös på med oli­ka sor­ter, frans­ka av­långa; de vat­ten me­lo­n­lik­na­de i tun­na cirk­lar och van­li­ga, tra­di­tio­nel­la. 4/ SHISHITO­PEP­PAR läggs i en stek­pan­na till­sam­mans med li­te havs­salt och ta­ma­ri­so­ja, fräs på så att de blir so­ti­ga. . 5/ MARMELAD med söt­ma och tugg­mot­stånd kan du dop­pa allt i. 6/ MO­RÖT­TER

– oran­ge och li­la – de­las på läng­den. Låt en del av blas­ten sit­ta kvar som de­ko­ra­tion. 7/ ÄTBARA

BLOMMOR som ring­blom­mor ger en god, ört­lik­nan­de smak och är bric­kans pric­ken över i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.