Så får du blod­sock­ret i ba­lans! Du le­ver läng­re och hål­ler vik­ten på kup­pen.

Det gör dig fris­ka­re, lug­na­re, mät­ta­re – och lät­ta­re! Blod­soc­kers­mart mat är re­na me­di­ci­nen. WH :s ex­pert ger dig nyck­lar­na till ett jämt blod­soc­ker!

Women's Health & Wellness - - News - TEXT: MINNA TUNBERGER

Ni har sett hen­ne i WH många gång­er förr – vår grym­ma ex­pert Kristi­na An­ders­son. Nä­rings­fy­si­o­lo­gen och för­fat­ta­ren som drar ful­la hus på si­na fö­re­läs­ning­ar runt om i landet. Just nu är hon ak­tu­ell med bo­ken Bli blod­soc­kers­mart.i den tar hon ett hel­hets­grepp kring hur vi ska kun­na hål­la blod­sock­ret i schack, som är på tok för högt hos många och of­ta le­der till över­vikt och typ 2-di­a­be­tes. Två väl­färds­sjuk­do­mar som häng­er ihop och som har ökat la­vinar­tat det se­nas­te de­cen­ni­et.

Och det bäs­ta av allt är att du in­te be­hö­ver någ­ra sär­skil­da al­ger, su­per­foods, vikt­minsk­nings­pul­ver el­ler de­tox-di­e­ter för att nå dit du vill. Det hand­lar om att ha ett jämt matin­tag med här­li­ga, häl­so­sam­ma pro­te­in-, fett- och kol­hyd­rakäl­lor vid var­je mål­tid och mas­sor med grönt. Och så be­hö­ver du rö­ra på dig var­je dag. Då kom­mer ditt blod­soc­ker att hål­la sig på en jämn ni­vå och du kom­mer att må bätt­re. Svå­ra­re än så är det in­te! El­ler?

– Ja, egent­li­gen är det här com­mon sen­se, men pro­ble­met är att folk in­te le­ver så här. Om vi al­la gjor­de det skul­le antalet fall av di­a­be­tes typ 2 och hjärt- och kärl­sjuk­do­mar minska mar­kant, lik­som många for­mer av can­cer, sä­ger Kristi­na.

Dess­utom, fort­sät­ter hon, skul­le du få ett an­nat lugn i krop­pen. Du får in­te samma påslag av stress­hor­mon, och ap­titre­gle­ring­en för­bätt­ras när krop­pen har ett jämt blod­soc­ker. Du kom­mer att kän­na dig mät­ta­re och slip­per ha ett stän­digt sug ef­ter att ja­ga mat.

– Det gör ock­så att du in­te kom­mer att överä­ta på samma sätt och du kom­mer att hål­la vik­ten lät­ta­re, el­ler går ner i vikt om du är över­vik­tig.

Kristi­na har haft många kli­en­ter ge­nom åren som tror att de in­te kom­mer att gå ner i vikt om de är mät­ta.

– Många ru­ti­ne­ra­de ban­ta­re tror att de mås­te va­ra hung­ri­ga för att gå ner. Men så är det ju in­te. Med rätt mängd pro­te­in, fett och kol­hyd­ra­ter med rätt kva­li­tet blir du mätt ut­an att ha fått i dig för myc­ket ka­lo­ri­er. ■

Få blod­soc­ker­koll och bli... …mätt och till­fred­ställd. …lug­na­re och mind­re stres­sad. …bätt­re på att hål­la vik­ten el­ler gå ner i vikt. …mind­re be­nä­gen att ut­veck­la di­a­be­tes typ 2. …bätt­re på att kon­trol­le­ra din di­a­be­tes om du är drab­bad.

Kristi­na An­ders­sons nya bok Bli blod­soc­kers­mart (Tukan för­lag).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.