Ke­mi­ka­lie­ban­ta ditt bad­rums­skåp!

NA­TUR­LIG SKÖN­HET ÄR EN JÄTTEINDUSTRI – MEN KAN MAN LI­TA PÅ EKO? WH UN­DER­SÖ­KER.

Women's Health & Wellness - - News - Text : Ashle­igh Aus­ten Text­be­ar­bet­ning: An­na-le­na Pet­ter­son

Det är en obe­kväm sann­ning men vår mo­der­na livs­stil är tuff mot vår pla­net. Skön­hets­in­du­strin är in­te sen att ha­ka på och nu säl­jer na­tur­lig och eko­lo­gisk skön­het som smör och även mind­re eko­mär­ken har ta­git sig in i det van­li­ga sor­ti­men­tet i vå­ra va­ru­hus. Och det här är en ut­veck­ling som in­te ver­kar av­ta.

En au­stra­li­en­sisk stu­die från för­ra året vi­sar att över hälf­ten av kvin­nor mel­lan 35 och 44 tyc­ker att det är vik­tigt att skön­hets­pro­duk­ter är na­tur­li­ga och om man frå­gar kvin­nor mel­lan 20 och 30 år sti­ger an­de­len till 73 pro­cent. Vi blir in­te ba­ra mer sug­na på att kö­pa grö­na pro­duk­ter, vi blir ock­så mer med­vet­na och lä­ser in­ne­hålls­för­teck­ning­ar och lä­ser in oss på vil­ka in­gre­di­en­ser som är bra för oss och vil­ka man bör und­vi­ka, vil­ket i sin tur dri­ver allt fler till­ver­ka­re till att ta bort till­sat­ser som in­te gör oss gott. För­sälj­ning­en av eko­lo­gisk mat har ökat myc­ket de se­nas­te åren och att vi då tar kli­vet till att bry oss om vad vi an­vän­der ut­an­på krop­pen, in­te ba­ra vad vi stop­par i den, känns som en na­tur­lig fort­sätt­ning.

Vi har in­te ba­ra bli­vit med­vet­na om att skön­hets­pro­duk­ter fak­tiskt kan på­ver­ka vår kropp, ut­an ock­så hur de på­ver­kar mil­jön. Allt fler av oss tän­ker nu på att und­vi­ka mikro­plas­ter i till ex­em­pel skrubb­krä­mer och pa­ra­be­ner i scham­pon som kan på­ver­ka vårt vat­ten.

Om du vill ta kli­vet till en grö­na­re skön­het, gör in­te en helom­vänd­ning över­allt di­rekt. Bör­ja med till ex­em­pel hår­pro­duk­ter­na el­ler smin­ket. Ta det steg för steg och hit­ta en pro­dukt i ta­get som fun­kar för dig. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.