Le­da­re

Women's Health & Wellness - - Innehåll -

2016 sneg­la­de om­värl­den be­und­rans­värt mot Dan­mark och vil­le go hyg­ge. De vil­le bli li­ka här­ligt av­slapp­na­de som dans­kar­na och kun­na nju­ta av en kopp kaf­fe fram­för bra­san el­ler spon­tan­mid­da­gar med gran­nar­na på tis­dags­kväl­len. Det skrevs spalt­met­rar i ut­ländsk press om den här skan­di­na­vis­ka egen­he­ten – om kons­ten att my­sa.

Och jag kan in­te an­nat än att hål­la med. Min er­fa­ren­het av dans­kar (och den är än­då hyf­sat stor, en av mi­na bäs­ta vän­ner med fa­milj är dansk och bor ut­an­för Helsin­gör) är att de är grym­ma på att nju­ta, sam­la ihop vän­ner i var­da­gen och bul­la upp med det ena läck­ra ef­ter det and­ra. ”Där vill jag ock­så bo” har jag tänkt många gång­er, i syn­ner­het me­dan jag strö­vat runt i Kö­pen­hamn bland små de­sign­bu­ti­ker, ga­tu­konst­nä­rer och ut­sök­ta, per­son­li­ga små re­stau­rang­er.

Men att om­värl­den nu ver­kar ha släppt hyg­ge för att fo­ku­se­ra på en an­nan skan­di­na­visk term, den som vi svens­kar nästin­till har an­vänt som skälls­ord ti­di­ga­re: la­gom – det ha­de jag ald­rig trott. Det all­ra svens­kas­te – att va­ra mått­full, att in­te stic­ka ut, in­te un­der­dri­va och in­te över­dri­va – det är hip­pa­re än hip­past i Stor­bri­tan­ni­en just nu. ”Hyg­ge, det är till­fäl­li­ga mysstun­der det, me­dan la­gom, det ge­nom­sy­rar he­la li­vet”, skri­ver brit­tisk press. Och ”La­gom be­ty­der in­te för myc­ket, in­te för li­te – ut­an det rät­ta.”

Det ges ut kok­böc­ker om la­gom i Stor­bri­tan­ni­en, och till och med ett ma­ga­sin och en nät­tid­ning med nam­net La­gom ex­i­ste­rar. Brit­tis­ka pres­sen skri­ver om att la­gom tilläm­pas på allt i li­vet, från att vi ska åter­an­vän­da plast­på­sar när vi hand­lar mat för att va­ra snäl­la mot mil­jön, till att in­te job­ba och sli­ta ut oss för myc­ket. Att mi­ni­me­ra se­mestern, det är in­te nå­got för svens­kar­na – fy den som även­ty­rar lång­le­dig­he­ten un­der som­ma­ren. In­te äta för myc­ket söt­sa­ker men än­då in­te för li­te, lör­dags­go­dis mås­te bar­nen få och den ob­li­ga­to­ris­ka fi­kan mås­te ju pri­o­ri­te­ras. Det se­na­re ver­kar brit­ter­na sär­skilt för­tjus­ta i.

Att in­te all­tid läng­ta ef­ter nå­got bätt­re och fak­tiskt va­ra nöjd just nu, att in­te över­ar­be­ta, Tja, när man lä­ser om det så här ut­i­från så lå­ter det ju för här­ligt! Och det slår mig att det är just det vi vill för­med­la med Wo­men’s He­alth. Trä­na mer än gär­na! Men njut ock­så i sof­fan med din fav­vo­bok. Låt dig in­spi­re­ras av vå­ra rät­ter med myc­ket kli­mats­mar­ta, häl­so­sam­ma, me­del­havs­in­spi­re­ra­de re­cept (se si­dan 48) OCH sväng ihop en skön drink med dina tjej­kom­pi­sar in­nan ni gå ut på fre­dags­kväl­len. In­spi­re­ras av So­fia Hed­ströms trendspa­ning­ar i The big ap­p­le (på si­dan 94) OCH hop­pa på cy­keln och ge dig ut i det fria just pre­cis nu, som vi skri­ver om på si­dan 28.

Väl­kom­men till vår la­go­ma värld!

Det all­ra svens­kas­te är hip­pa­re än hip­past ”

MINNA TUNBERGER Chefre­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.