SA­RAH SJÖ­STRÖM OM…

Women's Health & Wellness - - Välkommen! -

… ATT FO­KU­SE­RA IN­FÖR TÄV­LING

”Jag är in­te en sån som stäng­er ute and­ra fö­re en täv­ling. Jag skul­le kun­na gå ut och gö­ra and­ra sa­ker mel­lan för­sök och fi­nal, jag tyc­ker att vän­tan blir trå­kig. Se­dan har jag så klart en ru­tin som jag går ige­nom fö­re täv­ling­en, men det rik­ti­ga fo­ku­set kopp­lar jag på pre­cis mi­nu­ten fö­re lop­pet. Så spa­rar jag myc­ket ener­gi.”

… MEN­TAL TRÄ­NING

”Sim­ning­en är min men­ta­la trä­ning. Man hin­ner tän­ka en hel del när man lig­ger där och sim­mar fram och till­ba­ka. En po­si­tiv sak med sim­ning är att jag är helt bort­kopp­lad från nä­tet i tre tim­mar ef­tersom jag in­te kan ha te­le­fo­nen med mig.”

… REKORDET HON ÄR MEST STOLT ÖVER

”Mitt re­kord på 50 me­ter fjä­ril, 24:43. Det har jäm­förts med Bob Bea­mons re­kord i längd. Ing­en an­nan har va­rit un­der 25 se­kun­der, det har jag va­rit sä­kert 20 gång­er. Jag skul­le bli för­vå­nad om nå­gon skul­le slå mitt re­kord på 20 år.

… FRAM­TI­DEN

”Jag har fun­de­rat li­te på vad jag vill gö­ra se­dan. Kanske an­ord­na event. Jag tror ock­så att jag skul­le bli en duk­tig as­si­stent till nå­gon för jag är bra på att ta tag i sa­ker. Ge mig en lis­ta med sa­ker som ska gö­ras så gör jag det. Jag kan in­te sät­ta mig i sof­fan om jag vet att det är nå­got som ska gö­ras.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.