ENBENSDRAG MED BAND

Women's Health & Wellness - - Träning -

Här hand­lar det om en höft­fäll­ning, en av de mest ba­sa­la rö­rel­ser­na i trä­ning (tänk marklyft, sving­ar och höft­lyft). Du kom­mer åt bak­si­dan på lå­ren och rum­pan och job­bar även med sta­bi­li­te­ten i höf­ten. Den här öv­ning­en väc­ker bak­si­dan ut­an att be­las­ta ryg­gen så myc­ket som man kan gö­ra i till ex­em­pel marklyft, så den är bra för dig med käns­lig rygg. Plus, det är en en­ben­söv­ning vil­ket stäl­ler hög­re krav på ba­lan­sen och dina sta­bi­li­se­ran­de musk­ler.

KÖR! Stå fram­för en ka­bel­ma­skin el­ler fäst ett tungt gum­mi­band i ett an­ka­re bakom dig. Sätt upp väns­ter fot, med böjt knä, på en bänk bakom dig och ta med väns­ter hand tag i ban­det mel­lan dina ben. Fäll i höf­ten tills höf­ten och brös­tet är un­ge­fär pa­ral­lel­la med gol­vet (a). Dra fram ban­det sam­ti­digt som du tryc­ker höf­ten fram så att du re­ser dig upp (b). Det är en re­pe­ti­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.