UPPHÖJT UT­FALL BAK­ÅT

Women's Health & Wellness - - Träning -

Ett ut­fall in­ne­hål­ler al­la be­stånds­de­lar­na av ett löp­steg, men över­dri­vet. De ak­ti­ve­rar även de mind­re sta­bi­li­se­ran­de musk­ler­na i be­nen, som in­si­dan på lå­ren. Att gö­ra ut­fal­len bak­åt stäl­ler samma krav på styr­ka som att gö­ra dem fram­åt, men är be­tyd­ligt snäl­la­re mot knä­na och kan va­ra mer ut­ma­nan­de ba­lans­mäs­sigt. Och det här med att stå på en upp­höj­ning hand­lar ba­ra om att du ska kun­na sjun­ka än­nu dju­pa­re ner och ut­ma­na rum­pan li­te ex­tra när du pres­sar dig till­ba­ka upp.

KÖR! Stå på en låg bänk el­ler någ­ra vikt­ski­vor och håll ett par hant­lar i hän­der­na (a). Håll upp brös­tet och ta ett stort kliv bak­åt med hö­ger ben. Se till att du har ba­lans och sjunk se­dan ner tills det vänst­ra be­net är böjt minst 90 gra­der och det hög­ra knät näs­tan nud­dar gol­vet (b). Tryck ge­nom den vänst­ra hä­len och pres­sa dig till­ba­ka till start. Det är en re­pe­ti­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.