SOV FÖR ATT…MINSKA SU­GET

Women's Health & Wellness - - Träning -

Du vet hur det är när man är in­ne i en hård trä­nings­pe­ri­od – man blir hung­ri­ga­re och ibland känns det som att det in­te finns nå­gon gräns för hur många mel­lan­mål man kan stop­pa i sig. Men om du nu in­te be­fin­ner dig i en hård period men än­då går om­kring med ett stän­digt sug kan det va­ra så att du har tap­pat kol­len på din sömn. En stu­die från Uni­ver­si­ty of Penn­syl­va­nia vi­sar att de som sov mind­re än 6 tim­mar per natt åt 700 kcal mer per dag än de som sov mer än 7 tim­mar. När du so­ver för li­te fri­sätts mer hung­er­hor­mon och det blir svå­ra­re att kän­na dig mätt.

RÖR DIG UN­DER DA­GEN

De som spring­er, cyklar el­ler sim­mar so­ver bätt­re än de som in­te trä­nar kon­di­tio­nen vi­sar en stu­die från Na­tio­nal Sleep Founda­tion. Men det är in­te ba­ra kon­di­tions­trä­ning­en i sig som gör det, det är ock­så bra att trä­na ut­om­hus i dags­ljus. Dags­lju­set kom­mer näm­li­gen att gö­ra så att ut­sönd­ring­en av sömn­hor­mo­net me­la­to­nin ökar på kväl­len. Att pro­me­ne­ra på lun­chen el­ler till och från job­bet kan allt­så gö­ra dig tröt­ta­re på kväl­len. Men du kan ock­så ta pa­u­ser un­der da­gen och sträc­ka på dig, stret­cha lätt och gå ige­nom någ­ra öv­ning­ar du kan gö­ra vid skriv­bor­det. Det för­bätt­rar ock­så natt­söm­nen.

HIT­TA DIN SOVTID

Vet du hur myc­ket sömn du be­hö­ver? Och hur dags du mår bäst av att gå och läg­ga dig? Kanske in­te. Om du of­ta har svårt att som­na kan det va­ra en in­di­ka­tion på att du fak­tiskt går och läg­ger dig för ti­digt. Ja, det kan såklart ock­så ha att gö­ra med att tan­kar på job­bet snur­rar som en mix­er i hjär­nan, men om du går och läg­ger dig kloc­kan 22 och din kropp in­te är re­do för sömn för­rän vid 23 är det in­te så kons­tigt att du snur­rar en stund in­nan du som­nar. Tes­ta att ha på dig ett ak­ti­vi­tets­band el­ler en puls­kloc­ka som kan re­gi­stre­ra sömn och sömn­kva­li­tet så kan du på det sät­tet få ve­ta hur myc­ket sömn du be­hö­ver. Kanske lig­ger du i säng­en en tim­me för myc­ket, tid som du skul­le kun­na läg­ga på att för­be­re­da en bra lunchlå­da till da­gen ef­ter istäl­let.

ÖPP­NA FÖNST­RET!

En sjun­kan­de kropps­tem­pe­ra­tur kom­mer att hjäl­pa dig att som­na, men om du har varmt i rum­met kom­mer det att mot­ver­ka den pro­ces­sen. Så öpp­na fönst­ret el­ler sänk tem­pe­ra­tu­ren på ele­men­tet i sov­rum­met. Det ska kän­nas kallt när du går och läg­ger dig, men du ska in­te fry­sa när du har täc­ket över dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.