SOV FÖR ATT…BLI STARKARE

Women's Health & Wellness - - Träning -

Ge­nom att stä­da upp bland dina sömnru­ti­ner kan du nå dina styr­ke­mål snab­ba­re och lät­ta­re. Det spe­lar ing­en roll hur nog­grant pla­ne­ra­de trä­nings­pro­gram du föl­jer el­ler hur myc­ket du för­sö­ker – det är in­te för­rän du får ord­ning på söm­nen som re­sul­ta­ten verk­li­gen kom­mer. Det här gäl­ler oav­sett om du är en hel­tids­ar­be­tan­de stres­sad små­barns­mam­ma el­ler en eli­tid­rotts­kvin­na. Sömn trig­gar krop­pen att pro­du­ce­ra testos­te­ron som hjäl­per till att byg­ga musk­ler, me­dan sömn­brist kan öka hal­ten av det mus­kel­ned­bry­tan­de hor­mo­net kor­ti­sol.

SKAF­FA RÄTT SOVRUTIN

Din kropp får ur sig mest mus­kel­byg­gan­de hor­mo­ner, som testos­te­ron, un­der de förs­ta tre sömn­tim­mar­na av ditt nor­ma­la sömn­möns­ter. Om du mis­sar det fönst­ret, även om du so­ver så många tim­mar som du be­hö­ver, kom­mer du att mis­sa den vik­ti­gas­te de­len av söm­nen för mus­kelupp­bygg­nan­den. Vad ska du då gö­ra åt det? Först, ska­pa ett sömn­möns­ter som du kan hål­la dig vid, till ex­em­pel: gå och lägg dit kloc­kan 23 och gå upp 06 el­ler 07. Se­dan hål­ler du dig till det, och hål­ler ner antalet se­na nät­ter till ett par per må­nad.

SAT­SA PÅ NEDVARVNING

Det där bootcamp-pas­set kloc­kan 19 gör dig in­te ba­ra välträ­nad, ut­an det är ock­så ett ro­ligt sätt att få ur sig stress från da­gen och ag­gres­sio­ner ef­ter det där sam­ta­let med idi­ot­kol­le­gan. Det då­li­ga är att nerv­sy­ste­met hos vis­sa per­so­ner (ab­so­lut in­te al­la) kan ha svårt att tag­ga ner på fle­ra tim­mar ef­ter ett hårt pass. Det kan va­ra svårt att gå från 100 till 0 på kort tid och då kan det blir svårt att som­na. Om du är en av de här per­so­ner­na, se till att in­te trä­na hårt på kväl­len och för­sök i stäl­let att få in en av­kopp­lan­de ak­ti­vi­tet fö­re säng­gå­en­det. Du kan ta ett bad, lä­sa en bok, byg­ga pus­sel, ha sex...

MÖRKLÄGG!

Vi är oli­ka ljus­käns­li­ga och me­dan vis­sa kan so­va i klart dags­ljus mås­te and­ra ha full­stän­digt beck­mör­ker för att kun­na so­va. För ljus­käns­li­ga kan mins­ta lil­la ljus bloc­ke­ra sömn­hor­mo­net me­la­to­nin. Det bäs­ta tip­set här är att in­ve­ste­ra i ett par rik­tigt bra mörk­lägg­nings­gar­di­ner och bra per­si­en­ner som i kom­bi­na­tion bor­de gö­ra att du prak­tiskt ta­get in­te ser någon­ting. Och låt det blå lju­set från skär­mar stan­na ut­an­för sov­rum­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.