SOV FÖR ATT…SÄT­TA RE­KORD

Women's Health & Wellness - - Träning -

Sov dig än­da upp till top­pen av pris­pal­len. Om det är nå­gon gång du be­hö­ver ladda med någ­ra nät­ters god sömn så är det när du ska maxa och slå nya re­kord. Fram­för allt gäl­ler det här om du är på re­san­de fot och kanske ska springa ett lopp i en an­nan tids­zon. Ge­nom att pla­ne­ra hur du ska so­va och trä­na kan stres­sen släp­pa och en­ligt brit­tis­ka stu­di­er ock­så få dig att springa snab­ba­re.

RE­DO FÖR TIDSSKILLNAD

Till skill­nad från din ip­ho­ne kom­mer din kropp in­te att au­toju­ste­ra tids­zo­nen när du har lan­dat i ett nytt land. Om du ska springa ett lopp långt hem­i­från (allt­så ut­an­för Sve­ri­ges tids­zon) så mås­te du för­be­re­da dig ex­tra no­ga om du vill gö­ra en bra tid. Den rik­tigt am­bi­tiö­sa bör­jar vri­da om dyg­net re­dan in­nan hen re­ser iväg. Om du in­te är vil­lig att gå så långt, el­ler in­te har möj­lig­het att plöts­ligt job­ba på ud­da ti­der, kan du med för­del vri­da dyg­net så myc­ket du kan just in­nan du ska iväg. Ska du lan­da på kväl­len är det in­te en bra idé att so­va dig ge­nom he­la flyg­ning­en, och om du ska lan­da på mor­go­nen kan det va­ra bra att va­ra så trött som möj­ligt när du sät­ter dig på pla­net för att kun­na casha in sömn.

UPP OCH TRÄ­NA

Hur dags går lop­pet? Och hur dags bru­kar du trä­na? Din kropp kom­mer att an­pas­sa sig till när du trä­nar och helt en­kelt gil­la att pre­s­te­ra bra den ti­den på dyg­net. Bru­kar du trä­na det förs­ta du gör på mor­go­nen kan det bli tufft att pre­s­te­ra på ett kvälls­lopp en­ligt en stu­die i Jour­nal of Strength and Con­di­tio­ning Re­se­arch. Och när du har an­länt vid din lopp­des­ti­na­tion, se till att trä­na! Det är det bäs­ta sät­tet att kom­ma över jet­lag.

SOM­NA PÅ PRIS­PAL­LEN

Slu­ta lig­ga och räk­na får, i al­la fall pre­cis när du ska som­na. Det är näm­li­gen då du ska ma­ta hu­vu­det fullt med vi­su­a­li­se­ring­ar av dig själv vid mål­snö­ret ef­ter ett lyc­kat lopp. Spe­la upp den men­ta­la fil­men i hu­vu­det om och om igen un­der vec­kan fö­re lop­pet. Det kan kän­nas jät­te­löj­ligt, men det är ve­ten­skap­ligt be­vi­sat att det kan boos­ta pre­sta­tio­ner. En stu­die vi­sa­de att män­ni­skor som vi­su­a­li­se­ra­de styr­ke­trä­ning fak­tiskt blev starkare, trots att de in­te trä­nat. Men­talt stark, helt en­kelt...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.