Möt... Jes­si­ca Clarén

Grun­da­re av She Ri­des.

Women's Health & Wellness - - Träning -

Hur kom det sig att du bör­ja­de cykla?

”Jag ha­de en blogg­por­tal till­sam­mans med två and­ra tje­jer och vi fick ett upp­drag 2013, att vi skul­le cykla Cy­kel­va­san. Jag in­såg då att jag var gans­ka bra på att cykla, så jag blev fast. Se­dan bör­ja­de jag trä­ningscyk­la på rik­tigt 2014. Nu täv­lar jag i mountain­bi­ke och trä­nar myc­ket lands­vägscy­kel.”

”Gans­ka bra”? Du vann väl SM gans­ka di­rekt?

”Ha­ha, ja jag ha­de in­te alls cyk­lat myc­ket. Så var jag på ett trä­nings­lä­ger på Grand Ca­na­ria och träf­fa­de någ­ra som cyk­la­de lag­tem­po och som be­höv­de en tjej till i la­get. Så vann vi.”

Vad är She Ri­des?

”När jag bör­ja­de cykla 2014 så kom jag från trä­nings­bran­schen som till stor del drivs och styrs av kvin­nor. Jag upp­lev­de att cy­kel­värl­den var mos­sig och till stor del man­lig och som tjej fanns det många trösklar. Jag ska­pa­de She Ri­des som är ett com­mu­ni­ty för kvinn­li­ga cy­klis­ter. Vi träf­fas och kör works­hops, ge­men­sam­ma cy­kel­trä­ning­ar och re­sor.”

Vad är så bra med cyk­ling?

”Jag är en ut­hål­lig­hets­per­son och gil­lar cyk­ling för att det är så skon­samt mot krop­pen. Jag spring­er ock­så, men jag gil­lar att man hin­ner så långt när man cyklar, det ger verk­li­gen en fri­hets­käns­la. Och se­dan äls­kar jag far­ten.”

Vil­ka är dina bäs­ta cykel­des­ti­na­tio­ner?

”Jag bor i Stock­holm och är så glad över de fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter­na vi har här, till ex­em­pel finns det väd­ligt fi­na mountain-bi­ke­om­rå­den i Nac­ka­re­ser­va­tet vid Hel­las­går­den. Ska man cykla lands­väg är ju Me­del­havs­om­rå­det svårsla­get. Vi ska åka med She Ri­des till Schweiz och det är verk­li­gen grymt för lands­vägscy­kel.”

Har du någ­ra tips till ny­bör­jar­cy­klis­ten?

”Först och främst, al­la har va­rit ny­bör­ja­re, glöm in­te det. Hit­ta en grupp att cykla med, cykla in­te en­sam, du får ut mas­sor av att cykla med and­ra. Tänk på att bil­li­gast in­te all­tid du­ger, sat­sa på att ha bra gre­jer di­rekt. Det är en prylsport och man kan gö­ra av med hur myc­ket peng­ar som helst, det sä­ger jag in­te att man ska, men ta in­te det bil­li­gas­te. Cykla ald­rig i tro­sor och smörj gär­na in dig i bör­jan med en kräm som mins­kar frik­tio­nen. Ha vad­de­ra­de cy­kel­byx­or. Ha hjälm!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.