Hur har det gått för clean ea­ting-älsk­ling­en grönkå­len? Vi har följt den un­der 10 år och sett den pe­a­ka för att nu seg­la ner.

Women's Health & Wellness - - Smart Mat -

2007-2012 Sti­gan­de:

Tack va­re det

ökan­de in­tres­set för häl­so­jui­cer seg­lar grönkå­len upp­åt i po­pu­la­ri­tet. Vi bör­jar lä­sa om kän­di­sar som in­te ver­kar gö­ra an­nat än att sörp­la grö­na smoot­hi­es och jui­cer och sjung­er grönkå­lens lov.

2014 Pe­ak:

Grönkå­len är som mest po­pu­lär. Man kan se på mät­ning­ar från Goog­le att sök­ning­ar på grönkål pe­a­kar i ja­nu­a­ri 2014 och stan­nar på sky­höga ni­vå­er. Beyon­cé hjälp­te till ge­nom att spri­da bil­der där hon ha­de på sig en trö­ja som det stod Ka­le (grönkål på eng­els­ka) på.

2016 Fal­lan­de:

Goog­le­sök­ning­ar­na på grönkåls­re­la­te­ra­de äm­nen mins­kar sta­digt. De ti­di­ga­re så po­pu­lä­ra grönkålschipsre­cep­ten mins­kar i ef­ter­frå­gan och Goog­le ut­ser just grönkålschip­set till en kom­man­de för­lo­ra­re. Runt jul ökar dock sök­ning­ar­na igen.

2017 Vis­set:

Grönkå­lens li­te trä­i­ga och trå­di­ga stjäl­kar gör att många släng­er sto­ra de­lar av grön­sa­ken el­ler går över till grön­sa­ker med lik­nan­de nä­rings­vär­den som ger mind­re svinn, till ex­em­pel kras­se och ovan­li­ga­re kål­sor­ter som sa­rep­ta­se­nap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.