Li­kes-tor­ka ska­par­stress

Women's Health & Wellness - - Coach - Käl­la: You­gov

Blir du stres­sad om du läg­ger upp en bild på so­ci­a­la me­di­er och se­dan in­te får någ­ra li­kes? Du är långt ifrån en­sam. I Sverige kän­ner var fem­te ung per­son mel­lan 16 och 24 så­dan stress och bland de mel­lan 25 och 40 upp­le­ver 12 pro­cent att de kän­ner en så­dan stress. Det finns fle­ra ut­vä­gar: Ta bätt­re bil­der Slu­ta läg­ga upp bil­der För­sök strun­ta i vad and­ra tyc­ker. … el­ler en kombo av al­la tre.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.